Đối với các địa phương tồn tại khu vực tranh chấp cấp xã, huyện thì liên hệ về Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai (0243.868.0701) để tạo thêm đơn vị hành chính cho khu vực tranh chấp và hướng dẫn cách xử lý